LOKAL MIESZKALNY PRUSA 1/27

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Maciej Piotrowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08-12-2017 r. o godz. 09:00 w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej położona we Wrocławiu, przy ul. Prusa 1 składająca się z lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 27. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00249437/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami oraz działka nr 157/9 i 177/7, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki) została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00220146/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużnika Dariusza Suchana, położona jest na I piętrze budynku wielorodzinnego z częścią usługową o powierzchni użytkowej 47,86 m2 oraz udziału w prawie własności działki nr 157/9 i 177/7, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 2.390 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 5.170/901.253 części.W skład lokalu mieszkalnego wchodzą 2 pokoje (w tym jeden pokój z aneksem kuchennym), łazienka wraz WC, hol oraz garderoba, ponadto w skład nieruchomości lokalowej wchodzi pomieszczenie przynależne w postaci komórki lokatorskiej zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku (poziom-1) o powierzchni 3,84 m2.


nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 380.500,00 zł
cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 285.375,00 zł

( kwoty stanowią wartośc brutto i nie zawierają podatku VAT )


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  nieruchomości tj. kwotę 38.050,00 zł  najpóźniej do dnia 07-12-2017 r. w gotówce lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w dniu 01-12-2017 r. od godz. 09:00-09:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                              Komornik Sądowy

                                                                               Maciej Piotrowski