NIERUCHOMOŚĆ SIKORSKIEGO 34

     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Maciej Piotrowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-11-2017 r. o godz. 09:30 w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład której wchodzi prawo własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 8/2, AM-6, obręb Stare Miasto i prawo własności budynku hotelu w trakcie realizacji w zabudowie wolno stojącej, położona w miejscowości Wrocław przy ul. Sikorskiego 34. Na przedmiotowej działce rozpoczęta została budowa hotelu podpiwniczonego,  wolnostojącego, 9 - kondygnacyjnego o jednej kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa hotelu według projektu ma wynosić 3733,0 m2. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane, wielorodzinne budynki mieszkalne oraz zabudowa usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają wszystkie niezbędne media techniczne takie jak: woda, kanalizacja, prąd i gaz oraz telefoniczna. Zgodnie ze stanem na dzień oględzin nieruchomości nie prowadzone są żadne prace budowlano-wykończeniowe, budowa zatrzymana została na etapie wznoszenia ścian konstrukcyjnych pierwszej i drugiej kondygnacji obiektu, stopień zaawansowania prac budowlano-wykończeniowych określono na poziomie 14,17%. Działka o powierzchni 678 m2, kształt nieregularny, ogrodzona ogrodzeniem budowlanym. Projektowany wjazd na nieruchomość od strony północnej (od ul. Sikorskiego). Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00204380/7. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w miejscowości Wrocław przy ul. Sikorskiego 34 wynosi: 5.960.000,00 zł netto w tym własność gruntu wynosi 2.310.000,00 zł netto, wartość budowli wzniesionej na gruncie wynosi  3.650.000,00 zł netto. Egzekucja prowadzona jest przeciwko dłużnikowi RIALTO Sp. z o.o.

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.960.000,00 zł netto + VAT 1.370.800,00 zł  razem kwota brutto 7.330.800,00 zł
cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  
  dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3.973.333,33 zł netto + VAT 913.866,67 zł razem kwota brutto 4.887.200,00 zł brutto


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  nieruchomości tj. kwotę 733.080,00 zł  najpóźniej do dnia 24-11-2017 r. przelewem bankowym na rachunek Komornika w PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w dniu 20-11-2017 r. od godz. 09:00-09:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                              Komornik Sądowy

                                                                              Maciej Piotrowski