KAROLA MIARKI 6-10

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Maciej Piotrowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-12-2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Udziału należący do dłużnika I.Park Sp. z o.o. wielkości 3.200/10.000 części nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu, przy ul. Miarki 6-10 składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 44, położonego na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w poziomie parteru, składającego się z siedmiu pokojów, jednego hollu, jednego przedsionka, trzech WC, jednego natrysku na I poziomie, z ośmiu pokojów, kuchni, łazienki i WC na II poziomie i trzech pokojów, dwóch pomieszczeń gospodarczych i jednej komórki lokatorskiej na III poziomie o łącznej powierzchni użytkowej 471,17 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 53/22, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 2.874 m2  i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 1.003/10.000 części. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 430,30 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu wynosi 40,90 m2. Nieruchomość lokalowa wyodrębniona i ujawniona w dokumentacji ewidencyjnej i prawnej jako lokal mieszkalny faktycznie w całości wykończona i wykorzystywana jako lokal użytkowy (niemieszkalny). Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta nr: WR1K/00153596/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław - Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym urządzona jest Księga Wieczysta nr: WR1K/00093047/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 53/22, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 2.874 m2 wynoszącego 1.003/10.000 części, wynosi 164.240,00 zł .

udział 3.200/10.000 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 376.585,60 zł
cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 251.057,06 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  nieruchomości tj. kwotę 37.658,56 zł  najpóźniej do dnia 18-12-2017 r. w gotówce lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w dniu 12-12-2017 r. od godz. 09:00-09:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                              Komornik Sądowy

                                                                               Maciej Piotrowski

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Maciej Piotrowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-12-2017 r. o godz. 12:45 w sali nr 228 Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Udziału należący do Bogdana Ludkowskiego wielkości 6.800/10.000 części nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu, przy ul. Miarki 6-10 składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 44, położonego na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w poziomie parteru, składającego się z siedmiu pokojów, jednego hollu, jednego przedsionka, trzech WC, jednego natrysku na I poziomie, z ośmiu pokojów, kuchni, łazienki i WC na II poziomie i trzech pokojów, dwóch pomieszczeń gospodarczych i jednej komórki lokatorskiej na III poziomie o łącznej powierzchni użytkowej 471,17 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 53/22, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 2.874 m2  i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 1.003/10.000 części. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 430,30 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu wynosi 40,90 m2. Nieruchomość lokalowa wyodrębniona i ujawniona w dokumentacji ewidencyjnej i prawnej jako lokal mieszkalny faktycznie w całości wykończona i wykorzystywana jako lokal użytkowy (niemieszkalny). Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta nr: WR1K/00153596/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław - Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym urządzona jest Księga Wieczysta nr: WR1K/00093047/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 53/22, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 2.874 m2 wynoszącego 1.003/10.000 części, wynosi 164.240,00 zł .

udział 6.800/10.000 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 800.244,40 zł
cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 533.496,26 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  nieruchomości tj. kwotę 80.024,44 zł  najpóźniej do dnia 18-12-2017 r. w gotówce lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w dniu 12-12-2017 r. od godz. 09:00-09:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

                                               Komornik Sądowy

                                               Maciej Piotrowski