Właściwość rzeczowa

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Status ten ma charakter funkcjonalny i pozostaje w związku z realizacją władztwa publicznego w zakresie powierzonych mu przez ustawę zadań w postaci przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne
    i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Ponadto Komornik ma prawo:

  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty
  2. na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty
  3. weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych
    w postępowaniach elektronicznych (EPU)


Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)